Εφαρμογές απεντομώσεων σε επαγγελματικούς χώρους

Εφαρμογές απεντομώσεων σε επαγγελματικούς χώρους
Ποσότητα:

Η σωστή και συστηματική καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών και η τήρηση φακέλου εργασιών αποτελεί προϋπόθεση σωστής λειτουργίας ενός επαγγελματικού χώρου.Η εταιρία μας σε εναρμόνηση με τα πρότυπα ποιότητας και ασφαλείας ISO και HACCP, παρέχει επαγγελματικά πακέτα ολοκληρωμένης καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών (IPM) σε επαγγελματικούς χώρους, ενώ έχει την τεχνογνωσία, το προσωπικό και τον σύγχρονο εξοπλισμό για την αντιμετώπιση κάθε είδους προβλήματος που μπορεί να προκύψει.
Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης, δημιουργούμε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα εργασιών ακολουθώντας τα ακόλουθα στάδια:

Επίσκεψη του χώρου για επιθεώρηση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Καταγραφή της έντασης προσβολής του προβλήματος, πιθανών εστιών και διόδων εντόμων και τρωκτικών.

Διαχωρισμός χώρου σε ζώνες προστασίας ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του χώρου και την επαγγελματική δραστηριότητα .

Σχεδιασμός και ανάπτυξη πρότασης συστήματος.

Δημιουργία Φακέλου Εφαρμογών.

Εφαρμογή των προτεινόμενων εργασιών.

Σύνταξη έκθεσης με αναλυτική καταγραφή εργασιών που διενεργήθηκαν, τυχόν ευρύματα και Επανάληψη των εφαρμογών σε προτεινόμενο χρονικό διάστημα ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης.

Στατιστική επεργασία των αποτελεσμάτων εφαρμογών και παρακολούθηση.Τρόποι συνεργασίας:

Εφάπαξ εφαρμογή.

Συμβόλαια ετήσιας συντήρησης απεντόμωσης – μυοκτονίας:

Περιλαμβάνουν επαναλήψεις εφαρμογών ανά χρονικό διάστημα που καθορίζεται από την έκταση του προβλήματος, την δραστηριότητα του χώρου κλπ που κυμαίνεται από 45 ημέρες έως 3 μήνες.
Υπάρχει δυνατοτήτα παροχής φακέλου Απεντόμωσης Μυοκτονίας σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας ISO και HACCP. Ο φάκελος αυτός περιλαμβάνει τις εκθέσεις εργασιών, την κάτοψη του χώρου με παρουσίαση του συστήματος παρασιτοκτονίας, την άδεια απεντομώσεων, τις άδειες έγκρισης κυκλοφορίας και τα φύλλα ασφαλείας των σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται κατά τις εφαρμογές και η σύμβαση συνεργασίας. Έπειτα από κάθε εφαρμογή σέρβις, ο φάκελος ενημερώνεται με την αντίστοιχη έκθεση εργασιών.
Σε περίπτωση προβλήματος ενδιάμεσα των εφαρμογών και εφόσον τηρούνται τα διαστήματα επαναλήψεων που αναγράφονται στο συμβόλαιο απεντόμωσης μυοκτονίας, οι επεμβάσεις διενεργούνται άνευ χρέωσης.


Η τήρηση των κανόνων ασφαλείας του HACCP και αρχείου εφαρμογών των προβλεπόμενων Υγιεινομικών Εφαρμογών είναι υποχρεωτική σε επιχειρήσεις όπως αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω, σύμφωνα με τις ΚΥΑ/4-9-2000, ΦΕΚ Β’ 1219, ΚΥΑ/4-9-2000, ΦΕΚ Β’ 1219.

Επιχειρήσεις λιανικού και χονδρικού εμπορίου τροφίμων και ποτών (υπεραγορές τροφίμων, παντοπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, οπωροπωλεία, πρατήρια κατεψυγμένων τροφίμων,καταστήματα ξηρών καρπών, κάβες, κλπ).

Επιχειρήσεις Παρασκευής Φαγητού (εργαστήρια τροφίμων και ποτών, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία).

Χώροι Εστίασης (εστιατόρια, ψητοπωλεία, πιτσαρίες, καντίνες, κυλικεία).

Χώροι Εκδηλώσεων και Κέντρα Διασκέδασης.

Χώροι Παραλαβής και Αποθήκευσης Πρώτων Υλών Τροφίμων.

Χώροι Αποθήκευσης ή Συσκεασίας Ετοίμων Προιόντων (αποθήκες τροφίμων και ποτών).

Φαρμακοβιομηχανίες, Επιχειρήσεις Μεταφορών, Ναυτιλιακές, κλπ.